10 điểm
img
Là đơn vị cung cấp giải pháp ứng dụng đặt xe trực tuyến qua Smart Phone: Easuni.com (Eastern Unicorn) và các ứng dụng công nghệ trên nền tảng Facebook và Mobile khác.

1 việc làm